Прэзентацыя кнігі Др. Зіны Гімпелевіч “Biełarusian Fine Art: Time and Time Again” / Presentation of the book by Dr. Zina Gimpelevich

Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва і Згуртаваньне Беларусаў Канады зладзілі прэзентацыю новай кнігі доктара Зіны Гімпелевіч “Беларускае выяўленчае мастацтва: зноў і зноў”.

Доктар Зіна Гімпелевіч — ганаровы прафесар Універсітэта Ватэрлоо, Канада. Яна атрымала ступень доктара філасофіі і ступень магістра славістыкі ва ўнівесітэце Атавы ў 1987 годзе. Да свайго прызначэння ва ўніверсітэт Ватэрлоо ў 1990 г. Гімпелевіч працавала ў Дэпартаменце замежных спраў і Атаўскім універсітэце. Цяпер яе навуковыя інтарэсы — гісторыя Беларусі, літаратура і выяўленчае мастацтва.

Доктар Гімпелевіч з'яўляецца аўтарам дзевяці кніг, сямнаццаці кніжных раздзелаў, больш за васьмідзесяці артыкулаў, сааўтарам дзвюх падручнікаў і выступаў з больш чым васьмідзесяццю дакладамі на канферэнцыях. У дадатак да кіраўніцтва шматлікімі прафесійнымі і некамерцыйнымі арганізацыямі, Гімпелевіч была прэзідэнтам Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Канадзе (2002-2017), а таксама прэзідэнтам Канадскай асацыяцыі славістаў (2008-2014 г.); яна з'яўляецца ганаровым пажыццёвым сябрам трох прафесійных і грамадскіх арганізацый.

Яе кніга «Вобраз габрэяў у сучаснай беларускай літаратуры» атрымала кніжную прэмію Канадскай асацыяцыі славістаў/Тэйлара і Фрэнсіса ў 2019 годзе.

Гэтая падзея была ўнікальнай тым, што не толькі аўтар звярнуў нашу ўвагу невядомыя/ігнараваныя на сувязі столькіх выдатных творцаў з Беларусьсю і яе культурай. Але таксама прыехала шмат таленавітых мастакоў, якія згадваюцца ў кнізе і жывуць у Атаве-Гацінава: Івонка Сурвілла, Пётр Шварцман і Алена Ляпко. Яны ператварылі памяшканне ў Мастацкую галерэю. А потым увечары таксама гаварылі пра мастацтва.

Усе сродкі, атрыманыя ад гэтага мерапрыемства, былі накіраваны ў рэабілітацыйны цэнтр у Кыіве ва Украіне https://zvyano.org.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=564082412489890&set=a.428634856034647

Кнігу можна набыць у выдавецтве або ў кнігарні Amazon. Вось прамая спасылка на спіс кнігарні FriesenPress:

https://books.friesenpress.com/store/title/119734000255436749

Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada and Belarusian Canadian Alliance organized the presentation of the new book “Biełarusian Fine Art: Time and Time Again” by Doctor Zina Gimpelevich.

Dr. Zina Gimpelevich is a Professor Emerita at the University of Waterloo, Canada. She earned a Ph.D. in Slavic Studies in 1987 from Ottawa University. Before her appointment at the University of Waterloo in 1990, Gimpelevich worked for the Department of External Affairs, and the Ottawa U. Her current research interests are Biełarusian history, literature, and fine art.

Dr. Gimpelevich authored nine books, seventeen-book chapters, over eighty articles, co-authored two textbooks, and gave over eighty presentations at conferences. In addition to her leadership in many professional and non-profit organizations, Gimpelevich served as the President of Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada (2002-2017) and the President and the Past-President of the Canadian Association of Slavists (2008-2014); she is an honorary lifetime member of three professional and community organizations.

Her book, The Portrayal of Jews in Modern Biełarusian Literature, has won the Canadian Association of Slavists/Taylor & Francis Book Prize in 2019.

This event was unique because not only the author who had brought to our attention unknown/ignored connections of so many great artists to Belarus and its culture. But also, many talented artists came, who are mentioned in the book and live in Ottawa-Gatineau: Ivonka Survilla, Peter Schwartzman and Alena Liapko. They turned the room into an Art Gallery . And later in the evening they were talking about art as well.

All proceeds from this event were donated to the rehabilitation center in Kiyv in Ukraine https://zvyano.org.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=564082412489890&set=a.428634856034647

The book can be purchased from the publisher or Amazon book store.  Here is the direct link to the FriesenPress Bookstore listing: https://books.friesenpress.com/store/title/119734000255436749

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *