Three dimensions: A triple book launch – прэзэнтацыя трох новых кніг

I would consider myself lucky to get the opportunity to be in attendance of the triple launch at the National Library and Archives Canada and would love to take this chance to share my impression of it.

Three books were presented:
“Bridges” An Ottawa Anthology by Ben-Shalom, Foran, Golland, Mayne, Steck, Taylor-Claxton, Vulpe, Warrington-Kearsley, Wiens. Memoirs, poetry, short fiction
Cusp: Word Sonnets by Seymour Mayne Bilingual edition, translated into Russian by Michail Rykaŭ, introduction by Natalia Vesselova
Insult to the Brain by Nicola Vulpe

All the books deserve our attention but I would like to get into more details with “Cusp / Пик” : Word Sonnets by Seymour Mayne translated by excellent musician, translator and member of BINiM Canada Mikhail Rykov. Word sonnets is a relatively new variation of traditional form. It consists of 14 lines with only one word in line. Such a short form requires great talent in attempt to express everything author wants to bring to the listeners and be understood.
As much as I enjoyed listening word sonnets read by author Pr. Seymour Mayne in English I found translated versions by Michail Rykaŭ were as beautiful, witty and precise as originals. Also the book contains Mikhail’s original word sonnet “Recipe”, which I took the liberty to translate into Belarusian…Only 14 words painted picture of philosophical approach to friendship and life in general. So I couldn't agree more with Professor Seymour Mayne, who said :
"The Literature is not just of the moment, it's not just a fashion, is not just advocacy to political point of view but it is something that carries forward long tradition of human expression and is also written with beautiful words, it has a vision to it and if possible even adds the element of wisdom..."

Alex Korolkevitch

Мне пашчаслівілася атрымаць магчымасць быць сведкам прэзэнтацыі трох новых кніг у Нацыянальнай бібліятэцы і архівах Канады і хацеў бы скарыстацца выпадкам, каб падзяліцца сваім уражаннем.

Былі прадстаўлены кнігі:
"Масты" Анталогія Атавы. Ben-Shalom, Foran, Golland, Mayne, Steck, Taylor-Claxton, Vulpe, Warrington-Kearsley, Wiens. Успаміны, паэзія, апавяданні.
“Cusp / Пик”: Слоўныя санэты Сеймура Мэйна. Двухмоўнае выданне, пераклад Міхаіла Рыкавa, уступ Наталля Весялова
“Абраза мозгу” Nicola Vulpe

Усе кнігі заслугоўваюць увагі, але я б хацеў больш падрабязна расказаць пра “Cusp / Пик”: Слоўныя санэты Сеймура Мэйна ў перакладзе выдатнага музыканта, перакладчыка і сябра БІНіМ Канада Міхаіла Рыкавa. Слоўныя санэты - гэта адносна новая разнавіднасць традыцыйнай формы. Яны складаецца з 14 радкоў, толькі адно слова ў радку. Такая кароткая форма патрабуе вялікага таленту ў спробе выказаць усё, што аўтар хоча данесці да слухачоў і быць зразумелым.
На сколькі мне спадабалася слухаць санеты, прачытаныя аўтарам Пр. Сеймур Мэйн на ангельскай мове, так і падалося, што пераклады Міхаіла Рыкавa былі такімі ж прыгожымі, дасціпнымі i дакладнымі, як і арыгіналы. Так сама ў кнізе можна знайсці арыгінальны санет Міхаіла "Рэцэпт", які я набраўшысь смеласці пераклаў на беларускую мову:


спяшайся
праглынаць
кавалкамі,
па
лыжцы
ў
дзень
смакуй
ды
абавязкова
падзяліся
з
сябрамі

Усяго 14 слоў намалявалі карціну філасоўскага падыходу да сяброўства і жыцця ўвогуле. Таму не магу не пагадзіцца з Пр. Сеймур Мэйн, які сказаў:
"Літаратура - гэта не толькі пра момант, гэта не проста мода, гэта не прапаганда палітычнага пункту гледжання, але тое, што нясе працяглую традыцыю чалавечага выказвання і таксама напісана прыгожымі словамі, мае бачанне і магчыма нават дадае элемент мудрасці... “

Алесь Каралькевіч

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other